Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63

784

 

Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63 1

Item Shop Update ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 63

1. Spoil of War (กล่องสุ่มปีกถาวร)

กล่องสุ่มที่มีโอกาสสุ่มได้รับคอสตูมปีกต่าง ๆ ระยะเวลาถาวร โดยจะได้รับเป็นกล่องปีก Permanent Wing Costume Box (แลกเปลี่ยนได้) ที่พอเปิดแล้วจะได้สุ่มได้กล่อง 1 ใน 4 แบบดังนี้
– Wing of Honor Box (Permanent)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
– Wing of Judgement Box (Permanent)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
– Wing of Revenge Box (Permanent)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
– Wing of Greed Box (Permanent)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
กล่องทั้ง 4 แบบนี้เปิดแล้วจะได้รับปีกตามชื่อกล่องที่ตรงกับอาชีพที่เปิด ระยะเวลาถาวร (แลกเปลี่ยนไม่ได้) และไอเทมส่วนปีกถาวรอีก 1 ชิ้น

ค่าสถานะพิเศษของปีกทั้ง 4 ชนิด :
Evasion 67 , Magic Evasion 25 , ลด Skill Cooldown 20 , HP Absorption 3% , MP Absorption 3%

ความสามารถตัวอย่างของไอเทมส่วนปีกถาวรที่แถมมา :
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63 2

ระยะเวลาจัดจำหน่าย : 17 – 1 กรกฏาคม 63 (ถึงระยะเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

รูปแบบแพคเกจที่มีจำหน่าย :
1. Spoil of War x1 ราคา 7,900 Cash เหลือ 5,900 Cash
2. Spoil of War x10+2 ราคา 79,000 Cash เหลือ 59,000 Cash

ไอเทมที่มีโอกาสได้รับในกล่องสุ่ม Spoil of War

ไอเทมที่มีโอกาสสุ่มได้รับ จำนวน
Permanent Wing Costume Box
Heaven Stone Grade 2
Heaven Stone Grade 2
Large Critical Potion (1 Hour)
Legendary Iris
Legendary Skill Pill
Case of Middle Grade Jewels
Case of Advanced Grade Jewels
Platinum Pet Experience Potion
Legendary Scroll
Chaos Ball
Lucky Smelting Stone
Chaos Smelting Stone
Medium Medicine
Strong Medicine
Holy Water of Charge
Holy Water of Miracle
Silver Rune of Protection
Gold Rune of Protection
Platinum Rune of Protection
Spoil of War (กล่องตัวเอง)
Spoil of War (กล่องตัวเอง)
Spoil of War (กล่องตัวเอง)
1
3
6
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
8
6
150
150
2
1
1
1
3
10


ตัวอย่างไอเทมปีกต่าง ๆ เมื่อสวมใส่

– Wing of Honor
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63 3

– Wing of Judgement
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63 4

– Wing of Revenge
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63 5

– Wing of Greed
Item Shop และ Patch Update ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 63 6

Patch Update ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 63

1. Update ตู้ Laca Ball เซตใหม่
2. แก้ไขกล่อง Swimming Suit Costume Box (Permanent) ให้ Ex-Rouge สามารถใช้งานได้
3. อัพเดท Item Shop ใหม่
4. กิจกรรม Weekly Hot time Exp SP x200% ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน (16.00) ถึงวันที่ 24 มิถุนายน (12.00)

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า